Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Δίου - Ολύμπου στις 17.08.2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 17/​08/​2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


  1. «Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης — δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  2. «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά του με αριθμό 181÷24−06−2016 πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/​νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο καθορίστηκε η καταβλητέα αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου και εις βάρος του Δήμου Δίου-​Ολύμπου για το χρονικό διάστημα του έτους 2015 στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000)ευρώ» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία του Δήμου).
  3. «Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  4. «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου εμβαδού 450τ.μ. στο κληροτεμάχιο αριθμ. 11 στην Τ.Κ. Πλαταμώνα (αριστερά του ξενοδοχείου ROYALPALACE) για χρήση του ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων» (εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών).
  5. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού– μηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-​υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου» για το έτος 2016 — Ψήφιση πίστωσης – Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
  6. «Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-​Ολύμπου, οικονομικού έτους 2016» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  7. «Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δίου-​Ολύμπου» προϋ-​πολογισμού #175.929,96€# με Φ.Π.Α. (αρ. μελ. 24⁄2016) » για το έτος 2017(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
  8. «Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου προς παράσταση σε Δικαστήρια εκτός έδρας – Ψήφιση πίστωσης» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία του Δήμου) .
  9. «Κατάπτωση του με αριθμ. 32106÷10−06−2016 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, της Σαλιακούρα Χρυσούλας του Δημητρίου, για την συμμετοχή της στην δημοπρασία εκμίσθωσης αιγιαλού στη θέση βόρεια του αναψυκτηρίου Κιούση της Τ.Κ. Σκοτίνας έτους 2016, για τοποθέτηση ομπρελών-​ανάκλιντρων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  10. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών (γραμματοσήμων)» (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ