Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Για την προάσπιση της υγείας και των παραγωγών και των καταναλωτών αναγκαίος ο έλεγχος των ψεκαστικών– Το Υπουργείο αντίθετο σε περιπτώσεις εναρμονισμένων πρακτικών στον έλεγχο των ψεκαστικών

Η επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων είναι υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ε.Ε. (Οδηγία 2009/128/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν.4036/2012). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 πρέπει να έχουν ελεγχθεί για τη σωστή λειτουργία τους όλα τα ψεκαστικά της χώρας.


Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η επιθεώρηση να γίνει από ιδιωτικούς σταθμούς οι οποίοι θα πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από πτυχιούχο και πιστοποιημένο μηχανικό ή γεωπόνο με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη δημιουργηθεί και πιστοποιηθεί 68 σταθμοί σε όλη τη χώρα και εκκρεμούν 30 επιπλέον αιτήσεις για πιστοποίηση νέων σταθμών. 

Η στόχευση του Υπουργείου εξυπηρετεί:

  • την προστασία της υγείας των παραγωγών που εφαρμόζουν μέσω των ψεκα-στικών τα γεωργικά φάρμακα στις καλλιέργειές τους
  • την προστασία της υγείας των καταναλωτών οι οποίοι μπορεί να υποστούν τις αρνητικές συνέπειες από την πέρα των ορίων παρουσία φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα εξαιτίας της χρήσης αρρύθμιστων ψεκαστικών
  • τη μείωση του κόστους παραγωγής σε ορθολογικά επίπεδα με τη μείωση της σπατάλης που προκύπτει από ένα ψεκαστικό μηχάνημα το οποίο είτε ψεκάζει υπερβολικά είτε ανομοιόμορφα σε όλη την έκταση της καλλιέργειας με αρνη-τικές συνέπειες επί της παραγωγής

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο έγινε δέκτης παραπόνων και καταγγελιών τόσο για την ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχου, όσο και για τυχόν επιχειρούμενες εναρμονισμένες πρακτικές από ορισμένους σταθμούς ελέγχου. 
Με αφορμή τα παραπάνω, το Υπουργείο:

  • πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση και πιστοποίηση 30 επιπλέον σταθμών σε όλη τη χώρα, ώστε να προαχθεί η ομαλή λειτουργία του ανταγω-νισμού
  • αυστηροποιεί τους ελέγχους στους σταθμούς επιθεώρησης οι οποίοι στους παραβάτες επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις (μέχρι και αφαίρεση της άδειας) 
  • εφόσον προκύψουν στοιχεία για την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών, αυτά θα προωθηθούν άμεσα για διερεύνηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
  • καλεί τις οργανώσεις των παραγωγών (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών) να εξετάσουν το ενδεχόμενο είτε συλλογικής διαπραγμάτευσης της τιμής επι-θεώρησης, είτε να προχωρήσουν στη δημιουργία δικών τους σταθμών ώστε να εξασφαλίσουν μακροχρόνια μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή επιθεώρησης για τους παραγωγούς μέλη τους

Το Υπουργείο διαβεβαιώνει τους παραγωγούς ότι αντιμετωπίζει το θέμα με γνώμονα τη δημόσια υγεία και το συμφέρον τους, στηριζόμενο στη διαύγεια των αποφάσεων και των διαδικασιών ρύθμισης των κρίσιμων ζητημάτων που τους αφορούν. Οι παραγωγοί μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο psekastika.gr όπου μπορούν να πληροφορηθούν για όλες τις διαδικασίες επιθεώρησης όπως και τις νέες εξελίξεις. Επίσης, στο ίδιο δικτυακό τόπο μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις επιλογές σταθμών επιθεώρησης που εξυπηρετούν την περιοχή τους. 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων