Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 25.11.2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 25/​11/​2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


 1. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού– μηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-​υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου» προϋπολογισμού 33.540,00€ + 8.049,60€ (Φ.Π.Α. 24%) = 41.589,60€ για το έτος 2016 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 2. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» προϋπολογισμού 6.449,00€ + 1.547,76€ (Φ.Π.Α. 24%) = 7.996,76€» για το έτος 2016 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 3. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» προϋπολογισμού 6.449,00€ + 1.547,76€ (Φ.Π.Α. 24%) = 7.996,76€» για το έτος 2016 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 4. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» προϋπολογισμού 6.449,00€ + 1.547,76€ (Φ.Π.Α. 24%) = 7.996,76€» για το έτος 2016 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 5. «Έγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-​μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» έτους 2017. (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 6. «Έγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-​μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» έτους 2017. (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 7. «Έγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-​μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» έτους 2017. (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 8. «Έγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» έτους 2017. (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 9. «Έγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» έτους 2017. (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 10. «Έγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» έτους 2017. (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος , Πρόεδρος).
 11. «Έγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» έτους 2017. (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 12. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-​μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #29.950,71#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 13. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-​μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #29.950,71#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 14. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-​μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #29.950,71#ευρώ (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 15. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.998,72#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 16. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.998,72#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 17. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-​Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.998,72#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 18. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου»συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2016, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-​Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).
 19. «Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού #973.946,44€# με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου:«Ανάπλαση κεντρικής οδού Λιτοχώρου (Αγίου Νικολάου)» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 20. Λήψη απόφασης προς συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού επί της από 10-​10-​2016 (αύξ. αριθμ. καταθ.106/2016) αγωγής του: Δημοσθένη Γιώτη του Παναγιώτη, κατοίκου Πρέβεζας, την οποία κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης ΚΑΤΑ του Δήμου Δίου-​Ολύμπου, σε συνδυασμό με την από 13-​10-​2016 και με αριθμ. πρωτ. 18208 αίτηση αυτού περί συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 21. «Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-​Ολύμπου, οικονομικού έτους 2016»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 22. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προς παράσταση σε Δικαστήρια εκτός έδρας – Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 23. Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων για διαδικασίες απευθείας αναθέσεων προμηθειών, μέχρι του ποσού των #24.800,00#ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 24. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων και μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412⁄2016 (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 25. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:«Ανάπλαση κεντρικής οδού Λιτοχώρου (Αγίου Νικολάου)».
 26. Έγκριση ασκηθέντων ενδίκων μέσων-​βοηθημάτων (ανακοπών) κατά της με αριθμό 37⁄2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και ΚΑΤΑ της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με βάση την άνω διαταγής πληρωμής»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 27. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δ.Κ. Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 28. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 29. Νομιμοποίηση δικηγόρου για παράσταση στα Διοικητικά Δικαστήρια(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 30. «Λήψη απόφασης για την πληρωμή του 20ου λογαριασμού (λογαριασμός τόκων) της «Κ/​Ξ ΘΩΜΑΣ ΞΕΝΙΤΙΑΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΑΤΣΗΣ» που αφορά το έργο «Ανέγερση εγκαταστάσεων κέντρου εκπαίδευσης διασωστών στο Λιτόχωρο Πιερίας» (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ