Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Δίου - Ολύμπου στις 24.04.2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 24/04/2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1.  Συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών έργων – εργασιών και αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων και προσφυγών του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017(εισήγηση Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
 2.  «Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3.  «Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4.  «Έγκριση ή μη μείωσης κατά ποσοστό 20% επί του μισθώματος του μισθίου δημοτικού καταστήματος με την επωνυμία «ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ» που ζητήθηκε με την αρ. κατ. 47/2015 αγωγή του «Παραγωγικού Συνεταιρισμού Γυναικών Λιτοχώρου» κατά του Δήμου και συζητήθηκε στις 17-01-2017. (εισήγηση κ. Χατζή Αθηνά).
 5.  Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση)» συνολικού προϋπολογισμού #70.406,65# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού). 
 6.  «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας inverter για τα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
 7.  «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια inverter για τα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #36.828,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων- Ψήφιση πίστωσης(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού). 
 8.  «Λήψη απόφασης για ολική-μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 9.  «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 10.  «Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 11.  Απευθείας ανάθεση του έργου:«Έργο συντήρησης Δημοτικών κτηρίων Δ.Κ. Λιτο-χώρου» (εισήγηση Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
 12.  Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο Κατερίνης ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας δικαιούχων αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθμό 57/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου -Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
 13.  Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 288/2016 Α.Ο.Ε. .
 14.  Αίτηση του Καρίνα Αθανασίου του Γεωργίου με αριθμ. πρωτ.3631/16-3-2017 για εξώδικη διευθέτηση διαφοράς με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, που αφορά την με αριθμό κατάθεσης 38/2016 αγωγή στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης (εισήγηση κ. Χατζή Αθηνά)
 15.  Άσκηση προσφυγής κατά της με αριθμό πρωτ. 1764/03-04-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με την οποία ακυρώνεται η με αριθμ. 316/2016 Α.Δ.Σ. του Δήμου Δίου-Ολύμπου ενώπιον της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (εισήγηση κ. Χατζή Αθηνά).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ