Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Δίου - Ολύμπου στις 02.06.2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις...
02/06/2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


 1. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α΄ σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλου και φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) & Β΄ σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια inverter για τα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #36.828,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 2. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ σταδίου(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισ-μού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #70.187,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 3. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ σταδίου(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισ-μού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού #39.878,40# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 4. «Λήψη απόφασης για ολική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. «Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. «Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρους Κατερίνης για υποβολή ενστάσεων αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Κ. Καρίτσας και στις Τ.Κ. Δίου & Αγίου Σπυρίδωνα, μετά την έκδοση της με αριθμό 86/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» – Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
 7. Έγκριση ή μη παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 για την «Προ-μήθεια απορριμματοφόρου για την Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού#74.400,00#ευ-ρώ (με Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
 8. Επιστροφή παραβόλου ένστασης της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 9. Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη προσφυγής σε Διοικητικά Δικαστήρια κατά της με αριθμό πρωτ. 6308/02-05-2017 απόφασης της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Περι-βάλλοντος, Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους #7.894,00#ευρώ στον Δήμο Δίου-Ολύμπου για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 10. Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη προσφυγής σε Διοικητικά Δικαστήρια κατά της με αριθμό πρωτ. 2131.24-12/29420/17/25-04-2017 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους #15.000,00#ευρώ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά του Δήμου (εισήγηση Νομική Υπηρεσία). 
 11. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή τόκων και δικαστικών εξόδων από την διαταγή πληρωμής που εξέδωσε ο Αντωνίτσης Παναγιώτης κατά του πρώην Δήμου Ανατ. Ολύμπου(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 12. «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(2.000,00 τ.μ.) στο Ο.Τ. 115 (αριθμ. τεμ. 106) της Τ.Κ. Ν. Πόρων, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος της με αριθμ. 607 δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.500,00τ.μ. στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΡΟΣ» της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου».
 14. «Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού #450.000,00€# με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου:«Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων-ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση Οικονο-μική Υπηρεσία). 
 15. «Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού #300.000,00€# με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου:«Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων-ασφαλτοστρώσεων στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ