Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Δίου - Ολύπου στις 09.05.2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της...
Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 09/05/2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 1. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την
  ανάθεση της εργασίας «Καθαριότητα παραλιακών ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου»
  συνολικού προϋπολογισμού #55.000,00#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή
  Διενέργειας Διαγωνισμού).
 2. «Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης για το τμήμα της δημοτικής έκτασης με αριθμό 123
  εμβαδού 149.500,00τ.μ. στη θέση «ΖΕΥΓΑΡΟΛΙΒΑΔΟ» στην Δ.Κ. Λιτοχώρου, στον
  πρώην μισθωτή αυτής Γραμματόση Χαρίλαο του Αστερίου, σύμφωνα με το με αριθμ. 5675 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς δυνάμει της με αριθμ. 292/2012 Διαταγής Απόδοσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, για το χρονικό διάστημα α) από 07-09-2015 έως 31-12-2015, β) από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και γ) από 01-01-2017 έως 31-03-2017 ημερομηνία απόδοσης του μισθίου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α΄ σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλου και
  φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) & Β΄ σταδίου (αξιολόγηση –
  τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορ-
  ριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού #39.878,40# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 4. «Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, για
  παράσταση σε Διοικητικά Δικαστήρια» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 5. «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ. 566/17-12-2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, που εκδόθηκε επί της από 23-09-2012 (αύξ. αριθμ. καταθ. 1990/283/2012) ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ., την οποία άσκησε ο Δήμος κατά 1.- Της από 28.06.2012 επιταγής προς πληρωμή που συντάχθηκε κάτω από το αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ΄αριθμ. 10318/2007 Διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της με αυτήν αρξαμένης διαδικασίας και 2.- Της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από τον Παναγιώτη Αντωνίτση του Γεωργίου, κάτοικο Αχαρνών Αττικής με το από 03-09-2012 κατασχετήριο χρηματικής απαίτησής του εις χείρας της εν Αθήναις εδρεύουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που επιδόθηκε στο Δήμο στις 14-09-2012 καθώς και κάθε άλλης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 6. «Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος
  της με αριθμ. 607 δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.500,00τ.μ. στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΡΟΣ» της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 7. «Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του
  Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 8. «Λήψη απόφασης για ανάθεση συμπληρωματικά και νέων δικαστικών υποθέσεων προς τους δικηγόρους: 1)Κάκκαλου Μαρία και 2) Σαχινίδη Ιωάννη σε συνέχεια της αριθμ. 28/2016 Α.Ο.Ε.»- Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 9. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την
  επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο:«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου»- Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ