Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Σχέδια βελτίωσης-προθεσμίες

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  ΠΕ Πιερίας, ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 121 “Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων” (επενδυτικά σχέδια βελτίωσης) ότι δύναται να υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
Οι τροποποιήσεις μπορούν να οριστικοποιούνται από το μηχανογραφικό σύστημα σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου μέχρι τις 17/07/2017 και μέσα σε δυο εργάσιμες ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας τα αιτήματα τροποποίησης να υποβάλλονται στην ΔΑΟΚ ΠΕ Πιερίας.

Σημειώνεται ότι, όσοι από τους δικαιούχους υπέβαλαν μια τουλάχιστο παραδεκτή αίτηση πληρωμής έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 πρέπει  να ολοκληρώσουν το Σχέδιο Βελτίωσης υποβάλλοντας αίτημα πληρωμής στη ΔΑΟΚ ΠΕ Πιερίας το αργότερο έως 10-9-2017.

Για πληροφορίες-διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 7 της ΔΑΟΚ ΠΕ Πιερίας, τηλ. επικοινωνίας  2351351127,2351351121.H

Προϊσταμένη της Δ/νσηςΕ. Γεωργίου Κίτσιου