Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Δίου - Ολύμπου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 02/08/2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


  1. «Κατάρτιση έκθεσης ελέγχου απολογισμού & ισολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου,  (χρήση 2016)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  2. Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
  3. «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  4. Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού #63.613,24# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
  5. Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού #50.786,18# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
  6. Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α 42828)  της υπηρεσίας με τίτλο:«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» προϋπολογισμού #144.613,45€# με Φ.Π.Α. (24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
  7. «Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια υγρών καυσίμων  του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2018,2019. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  8. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  9. «Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ορειβατικού καταφυγίου στη δασική θέση  «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», της Τ.Κ. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
  10. Υπόθεση ανάθεσης σε δικηγόρο για άσκηση ενδίκων μέσων – βοηθημάτων κατά αναγκαστικής εκτέλεσης πλειστηριασμού, που επισπεύδεται σε ακίνητο που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΜ-ΠΗΓΑΔΙ» της κτηματικής περιοχής Λιτοχώρου από τρίτο, κατά οφειλέτη και φερόμενο ιδιοκτήτη αυτού που προβάλει κυριότητα ο Δήμος ως τρίτος, διότι πρόκειται για τμήμα του κτήματος 10 του κτηματολογίου του 40, του πρώην Δήμου Λιτοχώρου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ