Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις:


  • αρ. 89 του Κλεισθένη (ν. 4555/2018)
  • παρ. 1 του αρ. 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
  • παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
  • αριθμ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος
  • παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στις 24 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση και εξέταση του παρακάτω θέματος:

«Υποβολή αιτήματος προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για παροχή Φ.Ο.Π. σε τρεις (3) στύλους της Δ.Ε.Η., στον περιφερειακό δρόμο Κονταριώτισσας, έναντι του γηπέδου (Παύλου Μελά)».


Ο Πρόεδρος της κοιν. Κοντ/σσας
Παπαδόπουλος Σ. Στέφανος