Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Κονταριώτισσα: Βεβαίωση ή μη χρήσης τμήματος του με αριθμ. 1082 δημοτικού αγροτεμαχίου και γνωμοδότηση για την παράταση άδειας λειτουργείας μουσικής - μουσικών οργάνων

Συνήλθε στη Κονταριώτισσα σήμερα στις 22/6/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ, σε τακτική συνεδρίαση το τοπικό συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Κονταριώτισσας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την εξέταση των παρακάτω δύο θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1: Βεβαίωση ή μη χρήσης τμήματος του με αριθμ.  1082 δημοτικού αγροτεμαχίου, της κοινότητας Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2021 απο πρώην μισθωτές ή τυχόν άλλον.

ΘΕΜΑ 2: Παράταση άδειας λειτουργείας μουσικής-μουσικών οργάνων
Σχετ: Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 7293/26-05-2022 αίτηση της Dhiakumaku Joana
Το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Κονταριώτισσας αποφασίζει ομόφωνα κατά πλειοψηφία.

ΘΕΜΑ 1: Τη βεβαίωση χρήση τμήματος 1.000,00 τ.μ. του με αριθμ  1082 δημοτικού αγροτεμαχίου, της κοινότητας Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2021 μόνο για τον Λιόκα Γεώργιο του Ηλία και για κανέναν άλλον τυχόν.

Υπέρ της απόφασης ψήφισαν:

1) Παπαδόπουλος Στέφανος του Σαμψών (πρόεδρος)
2) Μπογιατζής Αναστάσιος του Νικολάου (σύμβουλος)
3) Τρικαλόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη (σύμβουλος)

Παρόν ψήφισαν:

1) Νάτσιου Μητσιμπόνα Παρασκεύη (σύμβουλος)
2) Βούλγαρη-Λαζαρίδου Αναστασία (σύμβουλος)


ΘΕΜΑ 2: Επειδή η γνωμοδότηση για την παράταση άδειας λειτουργείας μουσικής-μουσικών οργάνων συνεκτιμάται με τις εξείς περιπτώσεις:

Α) Η θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω χώρους (κατοικίες, αρχαιολογικοί χώροι & μνημεία, νοσοκομεία, σχολεία κτλ) – πρόβλημα δεν υφίσταται

Β) Είδος μουσικής πηγής που διαθέτει. Σύμφωνα 23-06-2021 Τεχνική Έκθεση Αρμοδίου Μηχανικού και τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και φορά των ηχείων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 26-05-2022 αίτηση της Dhiakumaku Joana προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου – πρόβλημα δεν υφίσταται

Γ) Τυχόν υπάρχουσες διαμαρτηρίες των περιοίκων – δεν υφίσταται

Δ) Τυχόν κατά το προηγουμένο έτος βεβαιωμένες παραβάσεις (το είδος και ο αριθμός αυτών). – δεν προέκυψε μήνυση για παραβίαση λειτουργίας μουσικών οργάνων απο την ελληνική αστυνομία-δεν υφίσταται

Το τοπικό συμβούλιο ομόφωνα κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί θετικά στη παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσκών οργάνων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7293/26-05-2022 αίτηση της Dhiakumaku Joana του Arefi, για άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων «ΜΕ ΧΡΣΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ 80DB» μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα, στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και μέχρι την 2:00 πρωινή ώρα, στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.      

Υπέρ της απόφασης ψήφισαν:

1) Παπαδόπουλος Στέφανος του Σαμψών (πρόεδρος)
2) Μπογιατζής Αναστάσιος του Νικολάου (σύμβουλος)
3) Τρικαλόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη (σύμβουλος)

Παρόν ψήφισαν:

1) Νάτσιου Μητσιμπόνα Παρασκεύη (σύμβουλος)
2) Βούλγαρη-Λαζαρίδου Αναστασία (σύμβουλος)

 

Ο πρόεδρος της κοιν. Κον/σσας

Παπαδόπουλος Σ. Στέφανος